บริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด

ความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีมากกว่า 10 ปี ในการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีในวงการนวัตกรรมดิจิทัลของประเทศไทย ประสบการณ์การให้บริการในหลากหลายธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ทำบริษัท เทเลคอม เอ็กซ์เพิร์ท แมเนจเม้นท์ จำกัด สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านธุรกิจของลูกค้าในทุกแขนง ซึ่งแน่นอนว่า จากความชำนาญและประสบการณ์ ทำให้ทีมงานมีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมกับงานทางด้านเทคโนโลยี เช่น การเขียนโครงการสมาร์ทซิตี้ ของภาครัฐและเอกชน รวมไปถึงการเป็นที่ปรึกษาทางด้านการนำเทคโนโลยีไปใช้กับองค์กรให้เกิดประโยชน์มากมาย และแน่นอนว่าแนวทางการเป็นที่ปรึกษาต้องเน้นนำความรู้ความสามารถไปช่วยในการลดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

(Telecom Expert Management Co.,Ltd.) เราเป็นผู้จัดหาบริการไอทีโซลูชั่นตามที่ลูกค้าต้องการ (IT Solutions Provider) หรือเรียกได้ว่าเราเป็น System Integrator – เรียกสั้นๆว่า “SI” มีความพร้อมในการให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครบวงจร

ก่อตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการที่ต้องการความหลากหลายของความชำนาญประกอบกับความรู้ความสามารถโดยตรงจากประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีในวงการสารสนเทศของประเทศไทยประกอบกับเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรและหน่วยงานมากมายเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั้ง Content (เนื้อหา) และการแนะนำบริการให้กับทุกภาคส่วนขององค์กรในประเทศไทย

Message us