การกระจาย คอนเทนต์ หรือการทำ INBOUND MARKETING

Content marketing ต้องใช้เวลา และความพยายาม ถือเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดในระยะยาว แต่มีความคุ้มค่า และคุ้มทุนอย่างมาก วิธีการที่สามารถสื่อสารทางการตลาดมีหลากหลายช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • สื่อทางสังคม (Social media )

  • การโพสต์บทความในเว็บไซต์ (Posting articles on their website)

  • จดหมายข่าว (Newsletters)

  • กรณีศึกษาและรายงานเป็นทางการ (Case studies and white papers)

  • วีดีโอและการถ่ายทอดทางอินเตอร์เน็ต (Videos and Webcasts)

  • การโพสต์บนเว็บไซต์ของคนอื่น (Guest Blogging)