Influencer Marketing การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล

การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพลอย่าง Influencer Marketing เป็นกระบวนการของการใช้อิทธิพลทางสังคมในเครือข่ายออนไลน์ เช่น Instagram , Facebook หรือ YouTube ที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการของคุณหรือโครงการอื่นๆ ไปยังผู้ติดตามออนไลน์ของพวกเขา ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแฟชั่นสามารถมีอิทธิพลในการปรับเปลี่ยนมุมมองในกลุ่มตลาดเป้าหมายและพวกเขาสามารถใช้ตัวเองนำเสนอด้วยวิธีการ  Salfies  ผ่านการสวมใส่เสื้อผ้าหรือด้วยวิธีการนำเสนอสินค้าและบริการผ่านช่องทางจากผู้ติดตามของพวกเข้าเพื่อบอกสิ่งที่ต้องการจะนำเสนอผ่านช่องทางตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล ซึ่งจะเป็นการนำเสนอที่แตกต่างไปจากการโฆษณาแบบเดิมๆ ที่ผ่านตาจากที่เคยพบเห็นหรือโฆษณาแบบข้อความบน Google หรือ Facebook

Influencer Marketing  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยได้มีอิทธิพลอย่างมากในปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการใช้สื่อทางสังคมที่สูงที่สุดในโลกและการทำ ตลาด Influencer เป็นการทำตลาดที่น่าสนใจก็จริง แต่คงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายที่จะทำให้แบรนด์ของคุณโดดเด่นขึ้นมาได้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพ  อาจไม่ใช่ปัจจัยหลักเพียงอย่างเดียวที่จะเป็นตัวกระตุ้นและผลักดันให้ลูกค้าตัดสินใจในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ จึงเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดอย่างหนึ่งที่บรรดาเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  จึงต้องหาวิธีและสร้างแรงจูงใจในการทำตลาดในหลากหลายช่องทาง  เป็นการสร้างการสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย  เพราะในโลกปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้เป็นตัวแปรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกค้าไปตามกาลเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อลูกค้าต้องการสินค้าตามโอกาสและความจำเป็น จะดำเนินการศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกของผลิตภัณฑ์นั้นๆ ผ่านประสบการณ์ของผู้ที่เคยใช้มาก่อน เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการเลือกใช้สินค้านั้นๆ  เช่น  ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์  บล็อคต่างๆ  หรือการรีวิวสินค้าผ่านช่องทางที่มั่นใจได้

การตลาดออนไลน์เชิงอิทธิพล Influencer Marketing  จึงได้เข้ามามีอิทธิพลและบทบาทอย่างมากในกระแสของโลกยุคใหม่  เพราะคนส่วนใหญ่แม้แต่ตัวเราเองต้องการที่จะได้รับและทราบข้อมูลสินค้าและบริการจากบุคคลหรือแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้  กล่าวคือ ไม่ว่าจะเป็นบล็อคเกอร์ ดารา นักแสดง Net Idol  หรือ ผู้ที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ ที่เรารู้จักหรือคุ้นเคย ซึ่งบุคคลเหล่านี้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างแท้จริง ซึ่งถือเป็นหนึ่งวิธีที่น่าติดตาม

ความแตกต่างอีกปัจจจัยที่ต้องการนำเสนอคือ มุมมองของลูกค้า หากมีคำถามเกิดขึ้นว่า ข้อมูลที่นำเสนอจากการตลาดออนไลน์เชิงธุรกิจ  เช่น บล็อคเกอร์ ดารา  นักแสดง Net Idal  จาก การรีวิวสินค้า และ การรีวิวบริการ นั้นจะสร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยเพียงไร เพราะคงมีคำถามที่สามารถมองได้ว่าพวกเขาถูกจ้างจากเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการเหล่านั้น  ซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องของนักการตลาดอย่างเราต้องสื่อสารออกมาให้ได้ เพราะบุคคลเหล่านี้คือ ตัวกลางในการเป็นตัวแทนของเจ้าของผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากประสบการณ์จริงแก่ลูกค้า ซึ่งถือเป็นบุคคลที่เป็นกลางในการสร้างอิทธิพลใน ตลาดออนไลน์ อย่าง Influencer Marketing